Colofon

1. Inhoud van het webaanbod

Wij trachten de informatie op onze site steeds actueel en inhoudelijk juist, alsmede volledig te plaatsen. Desalniettemin is het optreden van fouten niet volledig uit te sluiten. Wij staan daarom niet borg voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op materiële schade of die van ideële aard zijn en die door het gebruiken of niet-gebruiken van de aangeboden informatie werden veroorzaakt zijn in principe uitgesloten, het zij dan dat de gebreken met voorbedachte rade of door grove nalatigheid werden vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s zonder separate aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief op te heffen.

2. Externe verwijzingen en links

Met het vonnis van 12 mei 1998 heeft de rechtbank Hamburg beslist dat men door het verspreiden van een directe of indirecte verwijzing op vreemde internetpagina’s („links“) de inhoud van de gelinkte pagina soms mede dient te verantwoorden. Dit kan, aldus de rechtbank, slechts verhinderd worden door het feit dat men zich uitdrukkelijk distantieert van deze inhoud. Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het inrichten van de link de overeenkomstige gelinkte pagina’s geen illegale inhoud bevatten. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s hebben wij generlei invloed. Daarom distantiëren wij ons hiermede uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte of verbonden pagina’s, ook wanneer door onze webpagina’s een link op deze pagina’s werd gezet. Dit feit geldt voor alle binnen het internetaanbod gemaakte links en verwijzigingen, alsmede voor onbekende vermeldingen in door ons ingerichte of gevoerde gastenboeken, discussieforums en mailinglisten en andere interactieve pagina’s die door gebruikers van ons webaanbod met inhoud gevuld kunnen worden. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is slechts de aanbieder van de pagina aansprakelijk naar wie wordt verwezen.

3. Auteurs- en kenmerkrecht

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en goederentekens zijn onbeperkt onderworpen aan de bepaling van het telkens geldige kenmerkrecht en het eigendomsrecht van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het copyright voor gepubliceerde, door onszelf vervaardigde objecten ligt slechts bij ons als auteur van de pagina’s. Een verveelvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicatie is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het ingeven van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen e.a.) , dan geschiedt het prijsgeven van deze gegevens van de zijde van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij deze gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden doorgeven.

5. Rechtsgeldigheid

Het uitsluiten van deze aansprakelijkheid is deel van ons internetaanbod. Voor zover afzonderlijke formuleringen of gedeelten van deze tekst niet of niet meer overeenkomen met de geldende rechtspositie, dan worden de overige delen van deze verklaring daardoor niet aangetast.